സുന്ദരിയും സുന്ദരിയുമായ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ ഒരു സീനിൽ വഴക്കിടുകയും പ്രണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു