രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ അവരുടെ കുണ്ണകൾ തുളച്ചുകയറുന്നു