കൊമ്പുള്ള ചെറിയ മുലയുള്ള പെൺകുട്ടി ഷേവ് ചെയ്ത മഫിൽ കോഴിയെ എടുക്കുന്നു