രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വലുപ്പത്തിനായി ഒരു സ്ട്രാപ്പ് പരീക്ഷിക്കുന്നു, അവർ കുറച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു