ചെറിയ മുലകൾ കൊണ്ട് പച്ചകുത്തിയ കൗമാരക്കാരൻ മമ്മിയോടൊപ്പം മുലകുടിക്കുന്നു