സ്‌പോർട്‌സും സെക്‌സും വളരെ അടുത്താണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചതിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു