ഒരു വലിയ കഴുതയുമായി ഒരു ബിംബോ അവളുടെ സുന്ദരിയായ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഒരു കോഴിയിൽ ഉണ്ട്