നനഞ്ഞ പൂറുള്ള ഒരു ചുവന്ന തല അവളുടെ കുണ്ണയിൽ കൈ വയ്ക്കുന്നു