ഒരു സോളോ പെൺകുട്ടി അവളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്, റബ്ബർ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവളുടെ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്നു