രണ്ട് സൈനികർ വനത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി