കോഴിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് വലുതായി വലിക്കുന്നു