വളവുകളുള്ള ഒരു ചുരുണ്ട കുഞ്ഞ് അവളുടെ നനഞ്ഞ പൂറ്റിൽ നിറയുന്നു