ഒരു സുന്ദരിയും സുന്ദരിയും ഒരു മേശപ്പുറത്ത് ഒരാളുടെ മുകളിൽ കയറുന്നു