മെലിഞ്ഞ കാമറ പെൺകുട്ടി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ആളിൽ നിന്ന് പരുക്കൻ അടി വാങ്ങുന്നു