കിങ്കി ബ്രൂണറ്റ് കാമുകനുമായി അതിഗംഭീരമായ അടുപ്പം പരിശീലിക്കുന്നു