രാത്രിയിൽ കുളത്തിനരികിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പരസ്പരം സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു