ലെസ്ബിയൻ കോഡുകൾ സമയം കൊല്ലാൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പുസികളെ പരിപാലിക്കുന്നു