ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെറിയ പ്രലോഭനം കുളിമുറിയിൽ, ടോയ്‌ലറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു