നീളമുള്ള മുടിയും ചെറിയ മുലകളുമുള്ള ഒരു സുന്ദരി ഡിക്കിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു