ചൂടുള്ള കഴുതയുള്ള സുന്ദരി ഒരു കാറിന്റെ പുറകിൽ തുളച്ചുകയറുന്നു