കൗശലക്കാരായ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, വൻതോതിൽ സവാരി ചെയ്യൂ