ബ്ളോണ്ടിന് അവളുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു വലിയ പെക്കർ ലഭിക്കുന്നു