പൂസിയെ കളിയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സുന്ദരി അവളുടെ സുഹൃത്തിനൊപ്പമാണ്